VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 

Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT

Tài Nguyên
Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT

THÔNG TƯ SỐ 03/2011/TT-BKHĐT

Posted: 14-08-2015

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT.

Download Thông tư số 03_2011_TT-BKHĐT

Liên hệ ngay: (84) 28 6270 7278
X

Contact us