VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 

Tư vấn hợp đồng đối với đối tác nước ngoài

Tài Nguyên
Tư vấn hợp đồng đối với đối tác nước ngoài

Khi doanh nghiệp Việt Nam ký kết với đối tác nước ngoài, họ thường quan tâm tới các vấn đề sau:

- Độ chặt chẽ của hợp đồng, đặc biệt là vấn đề quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

- Nếu xảy ra tranh chấp thì hợp đồng sẽ xử lý thế nào, có lợi thế bên nào

- Bên Việt Nam cần thêm những thông tin hoặc điều khoản gì đảm bảo việc thanh toán từ đối tác nước ngoài tránh rủi ro.

- Các ý kiến của luật sư về hợp đồng với đối tác nước ngoài (nếu có).

Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam, VGC Law cung cấp dịch vụ tư vấn hơp đồng với đối tác nước ngoài, công việc cụ thể của chúng tôi như sau:

- Tư vấn tất cả các khía cạnh pháp  lý  liên quan đến giao dịch theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;  

- Trao đổi với đại diện của doanh nghiệp để hiểu và nắm bắt thực  trạng  cũng  như mong muốn  của  khách hàng trong giao dịch;

- Rà soát và hiệu chỉnh Hợp đồng  nhằm bảo đảm  tốt nhất quyền và  lợi  ích của khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;  

- Giải thích cho đại diện của Khách hàng về các điều khoản của Hợp đồng theo yêu cầu (nếu có) của doanh nghiệp;  

- Hoàn  thiện  Hợp  đồng trên  cơ  sở  tiếp  thu  các  ý  kiến  của Khách hàng (tối  đa không quá 02 lần);  

- Ngôn  ngữ  của  Hợp  đồng  là  tiếng Anh và tiếng Việt.

Liên hệ ngay: 028 66 84 02 20
X

Contact us