VIETNAM GLOBAL CONSULTING
Think Global - Act Local
 

Điều khoản & Điều kiện

Chúng tôi, Công ty Vietnam Global Consulting (VGC), cung cấp các tài liệu, bản tin pháp luật và các bài thuyết trình luật trên trang web này. Các tư liệu đăng trên website này không phản ánh bất kỳ phán quyết, thỏa thuận hoặc những thay đổi pháp lý gần đây, và quý khách không nên xem đây là giải pháp giải quyết vấn đề pháp lý trong tương lai. Bên cạnh đó, website của VGC có đường liên kết có thể kết nối tới các website khác. Tuy nhiên, VGC không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tư liệu trên các website được kết nối đó.

Truy cập vào các tài liệu được cung cấp trên cơ sở các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây. Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản trước khi truy cập và sử dụng các tài liệu.

  1. Các tài liệu được thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý.

  2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho người sử dụng hoặc bên thứ ba bất kỳ liên quan đến việc sử dụng các vật liệu hoặc nội dung của họ.

  3. Tất cả bản quyền, thương hiệu và sở hữu trí tuệ khác phát sinh từ các tài liệu ở website này không phải là duy nhất.

  4. Quý khách đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, tiết lộ cho bên thứ ba hoặc lấy sử dụng với mục đích thương mại hoặc lợi ích từ các tài liệu mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

  5. Quý khách đồng ý không sử dụng hoặc cho phép việc sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và cũng không sử dụng các tài liệu như một cách thức sẽ mang lại cho chúng tôi những tiếng xấu.

  6. Không có gì trong những điều khoản này sẽ hoạt động để loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý dựa trên sự gian lận hoặc coi thường các nghĩa vụ chuyên nghiệp hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác mà không thể được loại trừ hoặc hạn chế bởi pháp luật hoặc các quy định hiện hành.

  7. Những thuật ngữ được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

 

Liên hệ ngay: 028 66 84 02 20
X

Contact us